Core PPI M/M คือ: ส่วนสำคัญของดัชนีที่ส่งผลในการตัดสินใจการซื้อขาย

Core PPI M/M คืออะไร?

Core PPI M/M หมายถึง Producer Price Index (ดัชนีราคาผู้ผลิต) ที่ไม่รวมราคาของพลังงานและอาหารและนำมาเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน (Month over Month). ดัชนีนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผลิตในระดับผู้ผลิตหลังจากได้รับการประมวลผล. Core PPI การไม่รวมราคาพลังงานและอาหารเพื่อลดผลกระทบจากราคาที่เปลี่ยนแปลงมากๆ เนื่องจากขึ้นราคาที่แทรกแซงจากราคาที่แปลง.

ส่วนสำคัญของ Core PPI M/M:

 1. การประมวลผลก่อนราคาต่อบรรจุ:
  • Core PPI M/M มีการประมวลผลก่อนราคาต่อบรรจุ, ซึ่งหมายความว่ามันไม่รวมราคาของบรรจุภัณฑ์ที่อาจทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง.
 2. การตรวจสอบแนวโน้มในราคาผู้ผลิต:
  • core ppi m/m คือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในราคาผู้ผลิตที่ไม่รวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานและอาหารที่มีความผันผวนมาก.
 3. สัญญาณเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการบริโภค:
  • การเปลี่ยนแปลงใน Core PPI M/M สามารถให้สัญญาณเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในราคาผู้ผลิตที่อาจส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการที่บริโภคเพิ่มขึ้นหรือลดลง.
 4. ผลกระทบต่อการตัดสินใจการซื้อขาย:
  • นักเทรดในตลาดการเงินสามารถใช้ Core PPI M/M เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจการซื้อขาย, โดยเฉพาะในที่สุดท้ายของกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้า.
 5. การทำนายการเปลี่ยนแปลงใน CPI (Consumer Price Index):
  • การเปลี่ยนแปลงใน Core PPI M/M มักถูกมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *